podmioty gospodarki rynkowej

Odnośniki

Mała Księżniczka

Temat: TEMATY PRAC KONTROLNYCH zima 2009
...w grupie spo?ecznej, czyli Ja w?ród innych 7. Role spo?eczne i organizacyjne. 8. Motywy dzia?ania cz?owieka. 9. Techniki wywierania wp?ywu na ludzi. 10. Zachowanie si? cz?owieka w organizacji. 11. Psychologiczne koncepcje cz?owieka. 12. Podstawowe problemy spo?ecze?stwa gospodaruj?cego. 13. Rodzaje dóbr i zwi?zki mi?dzy nimi. 14. Sposoby rozwi?zywania podstawowych problemów ekonomicznych – systemy gospodarcze. 15. Podmioty gospodarki rynkowej. 16. Istota i rodzaje rynku. 17. Podstawowe cech, funkcje i prawa rynku. 18. Prawo popytu i poda?y – podstawowy mechanizm rynkowy. 19. Niedoskona?o?ci mechanizmu rynkowego. 20. Makrootoczenie przedsi?biorstwa. 21. Mierniki wzrostu gospodarczego. 22. Instytucje kapita?owe i finansowe. 23. Rynek papierów warto?ciowych. 24. System finansowy gospodarki. 25. Rola pa?stwa we...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=110

Powered by MyScript